ตรวจสอบรายชื่อผู้สัมมนา MONEY LITERACY รุ่น 4 – เชียงใหม่

0
698

รายชื่อผู้สัมมนา MONEY LITERACY รุ่น 4
ณ โรงแรม เซ็นทารา ดวงตะวัน ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558

ชื่อ นาสกุล
1 กนกพร จันต๊ะเวช
2 กนกวรรณ กันยะมี
3 กรรณิกา สองสีขวา
4 กฤษติยา ทาแกง
5 กวิตา ศรีศันสนีย
6 กษมา ภังคานนท์
7 ก่อเกียรติ เพิ่มสันติธรรม
8 ก้องเกียรติ ต๊ะพรมมา
9 กัญญากานต์ แสงแก้ว
10 กัญญาณี เสือคุ่ย
11 กาญจนรัตน์ ทวีโชติรัฐกรณ์
12 กิตตินันท์ น้อยมณี
13 กิตติศักดิ์ จิรกาลนุกุล
14 เกริกกมล กัมมสุทธิ์
15 เกียรติชัย วัฒนานุกูลชัย
16 เกื้อกูล จันทร์รัตน์
17 ไกรสร กสิพันธ์
18 ขวัญสุรางค์ ขำแจง
19 แคทลียา อัสสรัตนะ
20 งามเพ็ญ ไชยบุรินทร์
21 จักรภพ ปิ่นทรายมูล
22 จักริน ใจเย็น
23 จารุวรรณ สายเครื่อง
24 จิตติ ตันเสนีย์
25 จินตนา พรหมทา
26 จิราภรณ์ เงาตุ่น
27 จิรายุ ลันทูล
28 จิรายุส สุดเสมอใจ
29 จีรารัตน์ ปัญโญใหญ่
30 จุฑามาศ ถนอมสุวรรณ
31 จุฬารัตน์ แสงอรุณ
32 เฉลิมชัย พรมปัญญา
33 ชนิดา กุลวุฒิธนสิริ
34 ชนิตา จันทร์แดง
35 ชมพูนุช ชูประเทศ
36 ชมพูนุท ชาลี
37 ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์
38 ชีวานันท์ หงษ์คำ
39 ชูชาติ ศรีสว่าง
40 ณฐกร วรรณรัศมี
41 ณัชชา ชูตินันท์
42 ณัชชารีย์ จิโนธนเศรษฐ์
43 ณัชสนัญ ประมาณ
44 ณัฐพงศ์ จิตกล้า
45 ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ
46 ณัฐวุฒิ ขันขาว
47 ทัศพร กองแก้ว
48 ธนกฤต ปันดวงแก้ว
49 ธนพร ลาภรัตนากุล
50 ธนาธิป ชนะพิมพ์
51 ธาริณี กุลรัตนสินสุข
52 เธียร ขัตตินานนท์
53 นครินทร์ พรหมเพชร
54 นครินทร์ ป้อมภา
55 นัทที สุรินทร์แปง
56 นันทกา ฟูสีกุล
57 นันท์นภัส เสานอก
58 นัยภัทร แซ่เฮง
59 นายวชิราวุธ สุวรรณคำ
60 นายสุรชัย วินิจมโนกุล
61 บัณฑิต สุริยะมงคล
62 บุญชน ภาคยานันต์
63 บุญธรรม สายแปง
64 บุญสันติ ตั้งอิสราวุฒิกุล
65 ปกรณ์ เนตรผาบ
66 ปนัดดา กันธา
67 ปริญดา เย็นสุขเอิบ
68 ปรียา ทำประมูล
69 ปวริศา จันทร์จอม
70 ปัทมา ศิริวงศ์
71 ปิติพงษ์ วงศ์เสริมสิน
72 ปิยะรัตน์ รอดทอง
73 ปุณยวัจน์ จินจำ
74 พงศ์พิมุข สุพิทยภรณ์พงศ์
75 พงศฺ์วรภาส จีรัณภาณุวิชญ์
76 พชร อยู่สุข
77 พรชนก โนกุล
78 พรทิพย์ ปัญญาเหล็ก
79 พลธน กันทา
80 พัชราภรณ์ ทำบุญ
81 พัชรินทร์ ติไชย
82 พัชรี สุริยะมณี
83 พัฒน์นรี ธารธรางกูร
84 พัฒนา โชติประดิษฐ์
85 พัทธ์ธีรา แสงแก้ว
86 พิชญ์สุชญา สรวงศิริศรณ์
87 พิชิต ชูบุญ
88 พิพัฒน์พงษ์ ธรรมสโรช
89 พิมนภา อินธิยา
90 พิมพ์ใจ วงศ์นัทธี
91 พิมพ์วีรา ละลำ
92 พิรมาส ขุนเมือง
93 พิสันต์ สุวรรณธาดา
94 พีรพล ก้องสมุทร
95 พีระ สันตสิงห์
96 เพ็ญศรี เภสัชภิพัฒน์กุล
97 เพ็ญศิริ วงศ์เครือ
98 ภรัญยู ใจบำรุง
99 ภัทษนัน ไชยยะ
100 ภิญโญ วิญญูพันธ์
101 มัลลิกา ปิ่นตาเชื้อ
102 มานิตา ชีวเกรียงไกร
103 เยาวเรศ ทองจันทร์
104 รณภพ ชนะพิมพ์
105 ระพีพัฒน์ สุธรรมมา
106 รัชชานนท์ บุญเรือง
107 ราชภพ วงศ์เพ็ญ
108 ราชันย์ ฝั้นเตียม
109 ลลิตา เชื่อมสกุล
110 วณิชชา ตันเสนีย์
111 วรกมล บุตตมา
112 วรินทร์ เสาวพฤกษ์
113 วัชรี สุริยะมณี
114 วัฒนาพร มูลทรัพย์
115 วิทย์ ตู้สกุล
116 วินัย ยี่เพ็ญ
117 วิราวรรณ อึ้งจิตรไพศาล
118 วิริยา ชนะพิมพ์
119 วิสิฐ ชีวรัตนพงษ์
120 วีรกรณ์ โอภาประกาสิต
121 วีรภัทรา วงศ์ทองดี
122 วีระชน ยานะฝั่น
123 วีระพงษ์ เสย่าง
124 ศรุชา ตันติวิทยากร
125 ศรุตา ปิ่นทรายมูล
126 ศศิมา วีระโชติไกร
127 ศิรินภา ใจพุธ
128 ศิริพร กันทะวงศ์
129 ศิริวรรณ อมรโชดก
130 ศุภณัฐ ชีวะพานิชย์
131 สงบ สนิท
132 สมเกียรติ สหชีพสุข
133 สมพัตสร วงศ์เจริญ
134 สรกฤตย์ ขันติ
135 สินีนาถ มณีศิริ
136 สินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ
137 สิมาพร ค้าดี
138 สิริลักษณ์ การะพวก
139 สุดถนอม กับเป็ง
140 สุธาริน รัตนานนท์
141 สุธาสินี ชัยชนะ
142 สุภาพงษ์ นิลเกษ
143 สุภาวดี ปาลี
144 สุรเชษฐ์ ตาคำ
145 สุลาวัลย์ คำวงศ์บิน
146 สุวรรลี ทองใบใหญ่
147 เสฏฐวุฒิ ชุมภู
148 หยาดพิรุณ สีดามาตย์
149 อดิสัย อัชแมนมิตร
150 อนุชา ศิวิลัยกุล
151 อรริษา ตินโย
152 อัครนิษฐ์ ศรีม่วง
153 อัญชัญ โยธาวงศ์
154 อาทิตย์ ก่อเกียรติโสภา
155 อานนท์ จันทร์พิลา
156 อารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
157 อำไพ อัศวกิตติกวิน
158 อิทธิชัย เขื่อนเพ็ชร์
159 Chainarong Phanjathamarat
160 itti arjhan
161 natchanan phatarasiranan
162 Netima Jitaree
163 Nitinai Supreeyaporn
164 paranee lertjittham
165 PEERAPAT NITIKUNKAYOON
166 pimpitcha tanpreeyachaya
167 pornthep leebhumivanich
168 thanyarat saengeatchaikun
169 Worathanee Net-ngam
170 กนกนุช พัชรประพันธ์ุ
171 วิทยา บุญยัง
172 ปริญญาลักษณ์ ดวงเดช
173 นนธัชชคมน์ ณัชรัชธนนันทร์
174 ภาคภูมิ บูลย์ประมุข

 

แผนที่

SHARE
Previous article10 ความรู้ทางการเงินเปลี่ยนชีวิต
Next articleหนังสือเสียงเรื่อง ความฉลาดทางการเงิน
เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่เด็กผู้ชายหลายคนใฝ่ฝัน พร้อมของขวัญวันรับปริญญาเป็นหนี้หลักสิบล้านจากครอบครัว ลงมือแก้ปัญหาทางการเงินแบบโง่ๆ … ไม่เรียนรู้ ไม่ถามใคร เพราะคิดว่าตัวเองเก่ง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here