ตรวจสอบรายชื่อผู้สัมมนา MONEY LITERACY รุ่น 3

0
905

รายชื่อผู้สัมมนา MONEY LITERACY รุ่น 3
ณ โรงแรมฮิพ  ถนนรัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 กรรณิการ์ ทับน้อย
2 กษรฤญ เนื่องทะบาล
3 กสิมา สังวรประเสริฐ
4 กิตติธัช ปิยะเกรียงไกร
5 กิตติพงษ์ กล้ากสิกรณ์
6 กิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ
7 กีรติ บุตดีวงษ์
8 กุลชญา ภูจิรภัทร์
9 กุลภัทร ยิ้มพักตร์
10 เกรียงไกร เพิ่มทวี
11 เกศรา มีสุขอนันต์
12 เกศรี ขจรเกียรติคุณ
13 เกษรี ไทยกล้า
14 แกมฤทัย อรุณศรี
15 ขวัญแก้ว ทรงสินสมบัติ
16 ขวัญใจ สัจจาธรรม
17 ควิน ภาสกร รุจิรากรสกุล
18 จารุวรรณ ประสานกุลกิจ
19 จิรัฐา งามศิริเดช
20 จีระเดช พึ่งเมือง
21 จุฑาธิป วิวิชวานิช
22 จุฑามาศ สุทโธ
23 เฉลิมชัย ทิพยหมึก
24 ชนะชล รัตนทวีชาติ
25 ชนิกานต์ เธียรสูตร
26 ชยุตรา ชัยวุฒิธร
27 ชัยยันต์ ขุนนุช
28 ชาลีมาศ บวรอัศวกุล
29 ชินานาถ วงศ์ธิติยากร
30 ชูชัย เจียมทับทักษิณ
31 ฐากร ปาลิเอกวุฒิ
32 ฐานะวุฒิ เจ้ยเแลี่ยน
33 ฐิวริทธ์ นาคธร
34 ณภัทร คุณาจิตพิมล
35 ณัฏฐธรรม กิตติธรรมวงศ์
36 ณัฏยา ดิลกศรี
37 ณิชาภัทร แสงวัฒนะกุล
38 ดลพรรษ พันธุ์พาณิชย์
39 ดิษพงษ์ บุญยุติธรรมกุล
40 แตงน้อย บุญมีมีชัย
41 ทวีชัย ตั้งธนทรัพย์
42 ทิพนภา สุวรรณสิทธิ์
43 ธนกร ธนวัตเดโชชัย
44 ธนกฤต ศตธนารุจน์
45 ธนภร สุ่มพ่วง
46 ธนรัตน์ มุ่ยละมัย
47 ธนัชพร นิตภาพสกุล
48 ธนัฐ ศิริวรางกูร
49 ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
50 ธมนวรรณ นวลละออง
51 ธัญพร สิริบวรภาพ
52 ธัญลักษณ์ อนุสินธ์
53 ธีร์รัช เอื้อสุนทรพานิช
54 ธีระ สุวรรณไตรภพ
55 ธีระฑัต หนูดำ
56 นงรัตน์ ทิดไชย
57 นนทวิทย์ คุ้มปากพิง
58 นพวรรณ สิทธิชัย
59 นรินทร์ โสธรเจริญสินธุ์
60 นวพล พิทยาภรณ์
61 นันท์นภัส มูลทรัพย์
62 นิภาพรรณ เจียงกิจรุ่งโรจน์
63 นิรมล ประยูรธำรงธิติ
64 นิศากร ประยูรธำรงธิติ
65 นิษฐกานต์ ธีรสิทธ์ธนโชค
66 นุชนารถ บุตรอามาตย์
67 เนาวรัตน์ ช่วยชนะ
68 บุญชัย อมฤตสกุล
69 บุญรัตน์ แผลงศร
70 ปฏิมาภรณ์ ไชยกือ
71 ปฐมวัฒน์ ตติเจริญ
72 ปณิชา ชาญฤทธิเสน
73 ประกายมาส วิริยะวิชาชาญ
74 ประจักษ์ ชื่นวัฒนกุล
75 ปิติยะ สินธวานนท์
76 ปิ่นปินัทธ์ เตชภณธนาวรัตน์
77 ปิยะวัฒน์ พัฒนถาวร
78 พงษ์พัฒน์ วิวัฒนเศรษฐการ
79 พัสตราภรณ์ สุขันธ์
80 พิชญ์วสุ เอี่ยมยั่งยืน
81 พิชญา อภิวัฒนกุล
82 พิพัฒน์พงศ์ วรรณวิจิตร
83 พิมพ์ชนก ปรานต์ปิติพงศ์
84 พีรัญยา ฤทธิ์ธิติวัชร์
85 ฟาริยา สาคะศุภฤกษ์
86 ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์
87 ภัทรกร เอี่ยมนิ่ม
88 ภาณุพันธุ์ บุลยเลิศ
89 ภาวิตา กรรณวัลลี
90 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์
91 มานพ แสงรุ่งวัฒนา
92 มาลินี ศรีรติพรรณ
93 ยศธร นาคธร
94 เยาวภา บุรพลชัย
95 รมิตา อยู่ยืน
96 รวิศ หาญอุตสาหะ
97 ระพีพร สุทธิรักษ์
98 รัฐ หาญสกุล
99 รัศมี ยอดแก้ว
100 ราชานนท์ ลิมป์รัชตามร
101 เรืองเดช เอกชัยวรสิน
102 วันวิสาข์ ชัยสุรินทร์
103 วินัย ตั้งประเสริฐ
104 วิมลศิริ สันติวิภานนท์
105 วิรดา ทรงเหรียญชัย
106 ศรินรัตน์ ชำนาญช่าง
107 ศรุติ โชติเสรีวิทย์
108 ศิรวัลคุ์ ตรรกวิทูรศักดิ์
109 ศิโรจน์ เจริญผล
110 ศิษฎา จิรารัตน์วัฒนา
111 ศุภรัสมิ์ ศรีเจริญ
112 ไศรยวีร์ ครูสุวัฒน
113 สมพัทธ์ รอดภัยปวง
114 สรรเสริญ ชีวินจรัสโรจน์
115 สิริพัฐ อุษาฟ้าพนัส
116 สุทธาสินี ไซรลบ
117 สุรชัย แก้วมี
118 สุริยา แสนอุบล
119 เสาวภา พิณเขียว
120 อดิเทพ พฤกษ์พิทักษ์พงษ์
121 อธิพัทย์ ภู่นาค
122 อภิชน จารึกศิลป์
123 อรณิชชา พรสุขสว่าง
124 อวัสดา ช้างเพชร
125 อังทิมา สุวรรณพันธ์
126 อัญชุลี มณีรัตน์
127 อัศวิน เมธาวัฒนากุล
128 อิทธิศักดิ์ เย็นเพชร
129 อุทัยวรรณ ทองทั้งวงศ์
130 เอกสิทธิ์ เกษมสานต์
131 เฮเลน สิทธิศศิธร
132 Chalermphop Sukvisut
133 chutimon thitisaksakul
134 Hutthachai Khlibklang
135 Jiranop Penpitchakorn
136 Kunwadee Limsawat
137 Kwanta Boonyos
138 Nantida Khumrung
139 Nipit sukprapan
140 Nitikorn Jamlongchat
141 Nitis Pornthepsiripong
142 Pathama Kraikriangsri
143 phanchalita pattarakidjanurak
144 Phitayuth Polkainuwatra
145 Pimwilai Wongsathitham
146 Pinkarn pornpirunrak
147 Prariyada Theptat
148 Sahatcha Namthip
149 Somkiat Kraikriangsri
150 Supanut Sukjaruwan
151 thananon pragraiwan
152 Varakorn Leelavoravongse
153 Varunee Potinamtong
154 Vikanya Jearaditharporn
155 Weerayuth Tawonkaew
156 Wikran Khamrit
157 Yata Hirunwiroj
SHARE
Previous articleMONEY COACH ON STAGE: ชาตินี้ไม่มีวันจน
Next article10 ความรู้ทางการเงินเปลี่ยนชีวิต
เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่เด็กผู้ชายหลายคนใฝ่ฝัน พร้อมของขวัญวันรับปริญญาเป็นหนี้หลักสิบล้านจากครอบครัว ลงมือแก้ปัญหาทางการเงินแบบโง่ๆ … ไม่เรียนรู้ ไม่ถามใคร เพราะคิดว่าตัวเองเก่ง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here