ตรวจสอบรายชื่อผู้สัมมนา MONEY LITERACY รุ่น 7 หาดใหญ่

0
3570

ตรวจสอบรายชื่อผู้สัมมนา MONEY LITERACY รุ่น 7 หาดใหญ่
ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูทีคโฮเท็ล หาดใหญ่ จ.สงขลา

Last Update: 23/11/2558

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 กวี วงศ์เจริญ
2 กิตติมา พรสุขศิริ
3 กิตติศักดิ์ เรืองศรี
4 เกริก เลิศสกุล
5 เกษร รักฤทธิ์
6 เขมจิรา จตุรานนท์
7 คมทราย สุวรรณโณ
8 จตุพร วิจิตรเวชการ
9 จักรพันธ์ ธูปหอม
10 จันจิรา โชติษฐยางกูร
11 จามจุรี บุญฤทธิ์
12 จิตกร แสนทอง
13 ชวลิต โต๊ะอีสอ
14 ชินวร แซ่ลิ่ม
15 ชุติมา จิระนคร
16 โชติ โภชน์สารี
17 ซาลีฮา แตะ
18 ซูลกิ๊ฟลี เจะแว
19 ณัฐภัทร ตันติวัฒน์
20 ต้นตระกูล ไชยชนพ
21 ทศม วงศ์ช่วย
22 ทัศนีย์ เรืองโรจน์
23 ธตรธ สมวิวัฒนกุล
24 ธีระวุฒิ ผุยขัน
25 นฤมล ศิริพันธ์
26 นวกมล ธรรมาโภคิน
27 นวพล โรจน์สกุลกิจ
28 นาฏยา เพชรกาฬ
29 นายทรงสิทธิ หวานนวล
30 นายอาทิตย์ ท้ายห้วน
31 นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด
32 นุกรม ภูมิไชยา
33 นุชนาช แสงจันทร์
34 บุญพาศ รักนะ
35 บุญเอี่ยม แซ่หว่อง
36 ปนัดดา พฤกษ์รัตนนภา
37 ประกายมุก ขุนรัตเวก
38 ประกายมุก ขุนรัตเวก
39 ประวิทย์ บุญสุวรรณ
40 ปรัชญาวัต โรจนมงคล
41 ปริญญา เวาะและ
42 ปัณทณานันท์ มุติชุน
43 ปัตมา โฮเซท
44 ปานรภา วรศศิธรรม
45 ปิติวัต จันทร์เพ็ชร์บุรี
46 พงศธร ศิริภักดี
47 พงศ์ปณต นันติวงค์
48 พรทิพย์ สงขวัญ
49 พัทธ์ธีรา ธีรวัฒน์วาที
50 เพียงใจ รักษ์วรกิจ
51 ไพศาล บินเจ๊ะอาลี
52 มนันยา ช้างพลาย
53 รจิตกรณ์ ภูพิชญ์พงษ์
54 รัสรินทร์ เรืองบูรณะรัตน์
55 ลีฟัง คูสกุลคุณากร
56 วนิดา อินทรสุข
57 วรรธนัย เวาะและ
58 วัทธิกร แสงสวรรค์
59 วันโซเฟีย บินเจ๊ะอาลี
60 วันดี แซ่เฮง
61 วีรวัฒน์ ทองคำ
62 วีระชัย สุขสมบูรณ์พงศ์
63 ศศิญา สุภากาญจน์
64 ศิวัจน์ อัครไพศาลวุฒิ
65 ศุทธิกาญจน์ สุขศรีเมือง
66 ศุภาภรณ์ หนูฟอง
67 สมหมาย ทองรุช
68 สันติ จันทโชติ
69 สาคร เอียดเฉลิม
70 สิทธิชัย บุหลัน
71 สุชาดา แซ่เฮง
72 สุทธิวิทย์ ทิพย์วิทย์
73 สุธีร์ ล้วนเส้ง
74 สุภัสสรา เอมเอก
75 สุภาพร สุวรรณศรี
76 สุริน อนุชวลิตวงศ์
77 หทัยรัตน์ ฟูสิริพงษ์
78 อนันตศักดิ์ โดยบาหมัด
79 อนุเชษฐ์ ชุมมิ่ง
80 อภินัทน์ ศุภศรี
81 อภินันท์ หอรัตนประเสริฐ
82 อภิรดี ก้องรัตนโกศล
83 อรรถพล รัตนสุภา
84 อาภรณ์ สำแดง
85 อารีย์ เพ็งเกลี้ยง
86 อาสาหะ เรืองภาณุพันธ์
SHARE
Previous articleTOTAL MONEY MAKEOVER 21 DAYS PROGRAM – DAY 6
เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่เด็กผู้ชายหลายคนใฝ่ฝัน พร้อมของขวัญวันรับปริญญาเป็นหนี้หลักสิบล้านจากครอบครัว ลงมือแก้ปัญหาทางการเงินแบบโง่ๆ … ไม่เรียนรู้ ไม่ถามใคร เพราะคิดว่าตัวเองเก่ง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here