ตรวจสอบรายชื่อผู้สัมมนา MONEY LITERACY รุ่น 6 – ขอนแก่น

0
2280

เรียน 7-8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 17.00 น.
โรงแรม เจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

Last Update: 6/11/2558

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 กฤษฎา ราชมณี
2 กวีกร เทพถาวร
3 กานดา สายแก้ว
4 กิตติพงษ์ ยามี
5 ขวัญเรือน สังสกุล
6 เข็มชาติ สังฆะคาม
7 คชพัฒน์ สีหาวงษ์
8 คณพศ แสงใสแก้ว
9 คลังโชค สายวิวัฒน์
10 จรัสศรี ขันชัยวงค์
11 จริยา วงค์ฟู
12 จอมพจน์ เกษมรุ่งชัยกิจ
13 จิรวัฒน์ ภูโสภา
14 จิราภรณ์ โคตรมิตร
15 ชนกพร ชื่นบุญเพิ่ม
16 ชนันธร อังคะพิชิต
17 ชุติพันธุ์ ถิระพันธสิทธิ์
18 เชษฐาวัฒน์ จิระเสวี
19 ไชยคำรณ เงินหมื่น
20 ฑิคัมพร บาลลา
21 ณัฏฐิดา วรพัฒน์
22 ณัฐพงศ์ คำภูมี
23 ณัฐศศิญา นาคบุรี
24 ณันธิกรณ์ ณุภราต
25 ดวงกมล สุขแก้วมณี
26 ทวีนุช แฝงฤทธิ์
27 ทัศนีย์ ยังตรง
28 ทิพดล ศรีบานชื่น
29 ทิพวรรณ ขุราษี
30 ธนกฤษ ถิ่นถาน
31 ธนพร วิสุทธิชัยมงคล
32 ธนภรณ์ จิตสว่าง
33 ธนภูมิ วรรณสุทธิ์
34 ธนันญา โตสว่างจิตรคุปต์
35 ธันยพัฒน์ เพิ่มวณิชกุล
36 ธีรชาญ แก้วลาย
37 นงลักษณ์ สอนลี
38 นพอรรถ อรรถกวิน
39 นภกช ศรีษะมุข
40 นภาพร อารยะสัจพงษ์
41 นราศักดิ์ ภูผายาง
42 นฤมล พาที
43 นัฐพล ทิพฤาตรี
44 เบญจพร แก้วแดง
45 เบญจมาภรณ์ พงษ์ไทย
46 ปกร ประกอบศิลป์
47 ปณช พรหมสาขา ณ สกลนคร
48 ปรัชญา ศิริมงคล
49 ปาริชาต แสนทวีสุข
50 ปิยนันท์ วจีเกษม
51 ปิยะวัฒน์ ขอดคำ
52 ปุณยานุช จิตสว่าง
53 พรพรรณ ถนัดค้า
54 พรไพลิน ขันขวา
55 พลอยพัชชา เจริญจินากูล
56 พัชรวดี ดอนป้อม
57 พัทนันท์ อุ่นแสง
58 พิษณุ กิติ
59 เพ็ชรณรงค์ ภูมิโคกรักษ์
60 ฟองแก้ว อังอัจฉะริยะ
61 ภคมน นามปัญญา
62 ภินโย จำใบรักษ์
63 ภูมิพันธุ์ รัศมีจันทร์
64 มนทนัฐ แก้วลาย
65 มนัชญา สร้อยจักร
66 มารุต ชุมภู
67 มุขรัฐ อุทรักษ์
68 เมษา เอี่ยมศรีเพ็ง
69 ยุทธนา ยุววิทยาพานิช
70 ยุทธพล เตียวศิริมงคล
71 รัชดาภรณ์ ทิพยเนตร
72 รัศมี บรรณกิจ
73 รุ่งนภา รัศมีจันทร์
74 รุ่งอรุณ บุนนาค
75 เรืองมาลัย อุทรักษ์
76 ลิกิจ โหราฤทธิ์
77 วชิราภรณ์ โฮมแพน
78 วนิดา ผลอนุรักษ์วงศ์
79 วรมาศ มาเมือง
80 วรลักษณ์ บุษบงก์
81 วาที วิเชียรนิตย์
82 วิชชุดา สุระเสียง
83 ศรัญญา พัฒนาศิริรักษ์
84 ศรัณยู ติวเฮือง
85 ศักดิ์ศิริ ชุณหวุฒิยานนท์
86 ศุภวิทย์ เวชอัศดร
87 สมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์
88 สมพร เตียเจริญ
89 สันติภาพ กันโอภาส
90 สาธิต นะตะพงษ์ศิลป์
91 สุกัญญา ศรีชมชื่น
92 สุชาติ มาลัย
93 สุดา พรหมสาขา ณ สกลนคร
94 สุนันท์ณิชา ชุณหวุฒิยานนท์
95 สุภรณ์ เจริญวรรณวงศ์
96 เสาวนี คมวิจิตร
97 หทัยรัตน์ คมพิมาย
98 อดิศร โคตรมิตร
99 อภิญญา เกษมสุข
100 อภิวัน อมรสิน
101 อภิวิชญ์ วรรณสุทธิ์
102 อมร เปนสูงเนิน
103 อรอุมา กองแก้ว
104 อานุสิด ปะถำมะวง
105 อารีย์ ลีลาสวัสดิ์ชัย
106 อาลุนสะหวัน พัดทะวง
107 อิสระ ไชยเอนก
108 อุษารัตน์ ประกิระสา
109 เอกรินทร์ สมพงษ์
110 เอื้องไพร ลีเลิศ
111 Baythone Lovanxay
112 JEAR TIASYSOMBATH
113 Manoon Kreibklang
114 Pidao Kim
115 Somxai VONGSOUVANH
116 Souksan Thavikham
117 vonesavanh phounsavath
118 Wangthanousith BOUAPHANH
SHARE
Previous articleโรคร้ายแรง … ความเสี่ยงที่ยากจะหลีกเลี่ยง
Next articleTOTAL MONEY MAKEOVER 21 DAYS PROGRAM – DAY 6
เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่เด็กผู้ชายหลายคนใฝ่ฝัน พร้อมของขวัญวันรับปริญญาเป็นหนี้หลักสิบล้านจากครอบครัว ลงมือแก้ปัญหาทางการเงินแบบโง่ๆ … ไม่เรียนรู้ ไม่ถามใคร เพราะคิดว่าตัวเองเก่ง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here