รายชื่อสัมมนา “เล่นเกมเศรษฐีในชีวิตจริง”

[fusion_text]

“เล่นเกมเศรษฐีในชีวิตจริง” เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษก

[/fusion_text][fusion_tabs layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” class=”” id=””][fusion_tab title=”รุ่นวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557″]

ชื่อผู้ลงทะเบียน นามสกุล จำนวนผู้เข้าร่วม
ปฏิวิชช์ สาระพิน 1
สุชาดา เย็นจันทร์ 1
ภัสราพร ตุลาผล 2
วิรุฬห์ นิลเพชร 1
รัตนเวช เวียงนนท์ 1
ปฏิพล ปาอินทร์ 1
ณัฐสุดา วรรธะมานี 4
ถาวร อริยภูชัย 1
ศิริศักดิ์ จรเสถียร 1
วิจัย บัววัฒน์ 1
ปิติศ์กร อิงมณีกาญจน์ 1
สมัชวิชญ์ ในเรือน 1
ปื่นรัตน์ ไพสิฐเบญจพล 2
อรุณี ปรีชาวณิชวงศ์ 1
พรเทพ กิตติรุ่งเรือง 1
ศุภวัฒน์ เขียวเหลือง 1
สมิทธ์ ฉัตรภูติ 1
อรุณโรจน์ อิ่มทรัพย์ 1
จีรพรรณ รามศิริ 2
รัตนา เจียมเจริญ 1
สรพงศ์ สุขโสภณ 1
ดีเลิศ สุขขำ 1
รัตนา เจียมเจริญ 1
วัชรพงศ์ รุ่งชมคำ 2
นวลนารา นาคะนิธิ 2
มนัส บุญผิว 2
จิราวรรณ์ รุยันต์ 1
ปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล 1
จุลพจน์ โตอารีย์มิตร 1
บุญยิ่ง ทองถนอมกุล 1
สุชาติ แจ่มจำรัส 1
นูริสา เอียดเล๊าะ 1
Achariya Wongsuwan 1
พิชชากร วัชรานุรักษ์ 1
สมิทธ์ ฉัตรภูติ 3
ภูชิชย์ พฤกษเจริญพงศ์ 1
สุทธิธนินท์ ตันวัฒนเสรี 1
ประภากร ใหม่อินทร์ 1
สันติสุข นาวาสมุทร 2
ธนพรรณ กฤษเชิด 1
นฤมล วูอินทรานนท์ 1
พุทธชาติ จินโจ 2
ประพาฬพงศ์ ศิริธีรานนท์ 1
วรรดิตา คงเปี่ยม 1
ธรรมรัตน์ เสนสุข 1
กุลปวีณ์ จีรพงษ์อุดม 2
โอฬาร ปฐมพัฒน 2
ฐาปนา สังวรชาติ 1
เบญจพร ฟุ้งสวัสดิ์ 1
อินทิรา เรืองศรีพิสิฐกุล 1
ทัศพร แสวงผล 1
สุทธิธนินท์ ตันวัฒนเสรี 1
กฤต บุศยารักษ์ 2
พิสิทธิ์ รักสกุล 1
กัณณพนต์ พนมธนศักดิ์ 1
[/fusion_tab][fusion_tab title=”รุ่นวันอาทิตย์ 7 ธันวาคม 2557″]

ชื่อผู้ลงทะเบียน นามสกุล จำนวนผู้เข้าร่วม
ภวัตถ์  ขันติกิตติกุล 1
ฐิติมา ผิวคล้ำ 1
อรจิรา ปัญญายง 1
อุไรภรณ์ จิตไพศาลสุข 1
นรา หมื่นนรา 2
เอกลักษณ์ ธรรมรัตน์ 1
Namon Chatparthunggul 1
พงศ์ศรัณย์ บวรบันเทิง 1
ธยาดา เจริญพงศธร 1
ศฤงยศ อภินันท์มหกุล 2
เงางาม กุลไผ่ 2
พลากร จันทรนิมิ 2
มนตรี เนียมพิบูลย์ 2
ศุภษร พาชิยานุกูล 1
สุรไกร อำขำ 1
ระวิวรรณ ช่วยชู 1
วีระชาติ จันทร์แจ้ง 1
ธนเสฎฐ์ วงษ์สวัสดิ์ 1
สุธน ไชยเทพ 1
มนัสพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ 1
ศีกดิ์ดา ฉลาดปรุ 2
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีขจร 1
จตุรงค์ สุวรรณ์เจริญ 1
จีรณา ชอบขาย 1
โยธิน มาประจักษ์ 1
ชนัตถา สมรรคนัฏ 1
ณัฐพล ศรีจันทร์เจ้า 1
ปัญญดา ศศิกรวงศ์ 1
พิมพาภรณ์ สมเกียรติวีระ 2
พิมพ์วิไล ลัดดาวัลย์ 1
ทนงศักดิ์ ธีรธนธัญบูรณ์ 2
ธนพล คุณธาราภรณ์ 2
ธิดารัตน์ คำบุญ 2
พองาม พันธุ์พิทย์แพทย์ 1
ธฤณภัฏ รัตน์วรากร 1
ภูมิสิทธิ์ โกมลวรรธนะ 2
ฐานันตร์ โพธยานนท์ 1
พรประทานพร เงินทองอุดมเพชร 4
ขนิษฐา สืบเสาะ 1
วิมลพรรณ จันทนะสุต 2
จีรณัทย์ ชอบขาย 1
ธีรพงศ์ จิตตาปัญญานุกูล 1
เบญจวรรณ สายพงษ์ 1
ธนานุวัฒน์ บุญจอง 1
Jittamart Larlam 1
นิธิ คะระนันท์ 1
ปภวีนันทน์ ดุลย์ธนรัตน์ 3
เทพประสิทธิ์ มั่นประเทศ 1
[/fusion_tab][/fusion_tabs][separator style_type=”none” top_margin=”” bottom_margin=”” sep_color=”” icon=”” width=”” class=”” id=””][fusion_text]

แผนที่การเดินทาง

[/fusion_text][fusion_code][/fusion_code]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here