กิจกรรมทางการเงินต้อนรับปีใหม่

0
474

ปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ใครหลายคนนิยมเลือกใช้สำหรับการเริ่มต้นส่ิงดีดี ส่ิงใหม่ๆให้กับชีวิต หรือไม่ก็ใช้เป็นช่วงเวลาทบทวนเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงสถานะปัจจุบัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแผนการดีดีในอนาคต

ในทางการเงิน เราก็อาจใช้ช่วงเวลาเดียวกันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการทำกิจกรรมสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการเงินของเราตลอดทั้งปีได้ด้วยเช่นกัน

กิจกรรมทางการเงินที่ผมมองว่า คนเราทุกคนควรทำในช่วงปีใหม่ ได้แก่

1. ตรวจสอบสถานะทางการเงิน

สถานะทางการเงินที่ต้องตรวจสอบเป็นอันดับแรก ก็คือ “ความมั่งคั่ง” หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การตรวจสอบ “รายการทรัพย์สิน-หนี้สิน” โดยเครื่องมือที่เราใช้ในการวิเคราะห์ความมั่งคั่งดังกล่าวก็คือ “งบดุล” ซึ่งเป็นงบที่ใช้แสดงฐานะทางการเงินของเรา ณ จุดเวลาหนึ่งๆ ว่า ณ วันที่เราทำงบดุลนั้น เรามีทรัพย์สินและหนี้สินแต่ละประเภทเท่าไหร่

ลำดับต่อมาก็ต้องมามองกันที่ “สภาพคล่อง” โดยลองจัดทำ “งบรายรับ-รายจ่าย” ประมาณการดูตลอดทั้งปี เพื่อให้มองเห็นตัวเองว่า ในอีก1 ปีต่อจากนี้จะมีรายรับ รายจ่าย เงินออม และเงินคงเหลือต่อเดือนเท่าใด โดยรวมแล้วคล่องตัวดีหรือไม่

นอกจากงบการเงินทั้งสองรายการแล้ว บางท่านอาจพิจารณาจัดทำ “อัตราส่วนทางการเงิน” เพื่อตรวจสุขภาพทางการเงินของตัวเองด้วย อัตราส่วนทางการเงินสำคัญๆ ที่นิยมตรวจวัดกันได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน อัตราส่วนเงินชำระหนี้ อ้ตราส่วนหนี้สิน-ทรัพย์สิน และอัตราส่วนการออม-การลงทุน เป็นต้น (ศึกษาวิธีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินได้จาก www.jakkapong.com)

2. จัดทำแผนการเงิน

พูดให้เข้าใจง่ายๆ การจัดทำแผนการเงินก็คือ “การวางแผนการใช้จ่าย” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ ซึ่งอาจจะหมายถึง การวางแผนเก็บเงินแต่งงาน ดาวน์รถ เพิ่มจำนวนเงินออม  วางแผนท่องเที่ยว หรืออื่นๆที่ปรารถนา

การจัดทำแผนการเงินนี้ เปรียบได้กับสร้างพิมพ์เขียวสำหรับการดำเนินชีวิตในแต่ละเดือน เพื่อให้สามารถประกอบกันเป็นภาพใหญ่หรือเป้าหมายที่ต้องการ เช่น หากท่านต้องการเก็บเงินดาวน์รถยนต์ช่วงปลายปี 120,000 บาท อย่างนี้ก็คงต้องจัดสรรเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน กันเอาไว้เดือนละ 10,000 บาท เพื่อให้ปลายปีได้เงินดาวน์ตามที่ต้องการ หรืออาจใช้วิธีเก็บเดือนละ 5,000 บาท แล้วเอาโบนัสปลายปีมาช่วยผสม หรืออาจใช้การลงทุนบางอย่างช่วยให้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้น อันนี้ก็แล้วแต่แผนการของแต่ละคน

สิ่งสำคัญก็คือ ต้องจัดทำเป็นแผนการเงินจริงๆ ลงในกระดาษหรือไฟล์คอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่ถนัด อย่าคิดเอาฟุ้งๆในหัวว่า รับเท่านี้ จ่ายโน่น จ่ายนี่ รวมๆแล้วไม่รู้พอหรือเปล่า เมื่อทำเป็นแผนขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้ และปรับแก้ปรับปรุงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมด้วย

3. วางแผนภาษี

เมื่อเราได้จัดทำงบรายรับ-รายจ่าย (ตามข้อ 1) แล้ว ก็ให้นำรายรับ รายจ่ายเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลในการวางแผนภาษี ทั้งนี้ คำตอบที่เราควรจะทราบจากการวางแผนภาษีของตัวเองก็คือ ตัวเรามีรายรับกี่ทาง กี่ประเภท ควรจัดสรรหน่วยภาษีแต่ละหน่วยของตัวเองอย่างไร เรามีรายจ่ายใดบ้างที่ใช้หักภาษีได้ และมีค่าลดหย่อนที่จะนำมาหักภาษีได้แค่ไหน

การวางแผนภาษีที่ดี อาจจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาด้านภาษีคอยช่วยดูแล เพื่อให้การจัดสรรรายรับ-รายจ่าย รวมถึงการจัดเก็บเอกสารสำคัญทางภาษีต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ การวางแผนภาษีที่ดีจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิที่รัฐอนุญาต และมีเงินเหลือออมหรือไว้ใช้จ่ายได้มากขึ้น

4. ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

“เครดิต” จัดเป็นทรัพยากรทางการเงินที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนเรา ไม่มีเงิน แต่มีเครดิต ก็ยังพอมีโอกาสท่ีจะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้นข้อมูลเครดิตจึงเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่คนเราทุกคนต้องให้ความสำคัญ

ในทุกปี ผมจะตรวจสอบข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจดูว่ามีอะไรผิดปกติไปบ้างหรือไม่ มีการใช้เครดิตรายการใดลงบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง เช่น มีการแจ้งชำระล่าช้า หรือมีรายการหนี้สินที่เราไม่ได้ใช้จ่าย หรือรายการที่ปิดบัญชีไปแล้ว แต่ยังมียอดค้างชำระอยู่ อย่างนี้เป็นต้น

การตรวจสอบข้อมูลเครดิตในปัจจุบันก็ทำได้ง่ายดาย (ดูรายละเอียดได้จาก www.ncb.co.th) ค่าใช้จ่ายก็เล็กน้อยครับ เมื่อเทียบกับทรัพย์สินทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจของเรา

5. ตรวจสุขภาพประจำปี

ฟังแล้วอาจเหมือนไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกิจกรรมทางการเงินสักเท่าไหร่ แต่ด้วยความที่“สุขภาพ” เป็นส่ิงจำเป็นสูงสุดสำหรับการดำรงชีวิต ต่อให้มีเงินมากแค่ไหน ถ้าสุขภาพไม่ดี ชีวิตก็คงยากที่จะมีความสุขได้ ที่สำคัญหากเราเจ็บป่วยหรือมีสุขภาพที่ไม่ดีแล้ว นั่นย่อมกระทบกับสุขภาพทางการเงินของเราตามไปด้วย

การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นส่ิงสำคัญที่จะช่วยบอกเราว่า เราดำรงชีวิตในปีที่ผ่านมาๆมาสมดุลดีหรือไม่ ใช้ร่างกายหนักเกินไปหรือไม่ และยังเป็นเครื่องช่วยเตือนเราถึงเหตุเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

วัน-เวลาในแต่ละปี ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป คนที่เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมแผนการณ์ไว้พร้อมเท่านั้น ที่จะรับมือกับสภาวการณ์ทั้งร้ายและดีที่จะผ่านเข้ามาได้ เชื่อเหลือเกินว่า กิจกรรมทางการเงินรับปีใหม่ทั้งห้าข้อนี้ จะช่วยให้ท่านมีชีวิตทางด้านการเงินที่เป็นสุข อย่างน้อยก็ตลอด 365 วันที่กำลังจะมาถึงนี้

สวัสดีปีใหม่ครับ

———————————————————————————————————————

หนังสือ “เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง เริ่มต้นง่าย แค่ใจมองเห็น” โดยจักรพงษ์ เมษพันธุ์ วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา

SHARE
Previous articleระวังถูกหลอกขายของช่วงปลายปี
Next articleดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ MONEY101
เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่เด็กผู้ชายหลายคนใฝ่ฝัน พร้อมของขวัญวันรับปริญญาเป็นหนี้หลักสิบล้านจากครอบครัว ลงมือแก้ปัญหาทางการเงินแบบโง่ๆ … ไม่เรียนรู้ ไม่ถามใคร เพราะคิดว่าตัวเองเก่ง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here